Afwezigheden

Afwezigheden en afwezigheidsattest (ziektebriefje)

Bij afwezigheid verwittigen de ouders zo vlug mogelijk de school en bezorgen het nodige attest aan de klastitularis.

Alle uitgebreide info over afwezigheden, vindt u in onze schoolbrochure.

Hier zetten we de belangrijkste zaken nog eens op een rijtje.

Vanaf 5 jaar is elk kind in ons land leerplichtig.

Elke school wordt jaarlijks gecontroleerd om na te gaan in hoeverre de leerlingen regelmatig naar school komen en of er kinderen zijn die onwettig afwezig zijn/waren.

Afwezigheid wegens ziekte

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest (doktersbriefje) verplicht. De school kan het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. Vanaf de 5de keer dient een doktersattest op school afgegeven te worden.

Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

Andere afwezigheden

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie.

Let op: ook hiervoor moet steeds een correct attest of bewijs ingediend worden.

  • het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad;

  • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;

  • de deelname aan time-out-projecten;

  • in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.

Opgelet: het is niet toegelaten om toestemming te geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

afwezigheidsbrief-leerling.pdf

Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar.

Na meer dan 5 halve dagen ongewettigde (problematische) afwezigheden is de school wettelijk verplicht om samen met het CLB een begeleidingsdossier op te stellen. De ouders worden door het CLB uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden wordt het Agentschap voor Onderwijsdiensten automatisch verwittigd.

Heeft u nog vragen over afwezigheden? Contacteer het secretariaat of de directie: 058/23 56 35.